ระบบติดตามสถานะคำร้อง
สมัครใช้งานระบบ

คำชี้แจง
ระบบติดตามสถานะคำร้อง มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำร้องทุกข์ (คร.7) ในการตรวจสอบติดตามสถานะคำร้องว่าอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำและพัฒนาขึ้นเอง ไม่กี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของส่วนกลาง ผู้ใช้งานต้องพึงระวังในการใช้ถ้อยคำ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของทั้งสองฝ่าย


(ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ@labour.mail.go.th)

กลับ

พัฒนาระบบโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่